วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาตำบลคลองสี่ให้น่าอยู่  เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ให้ประชาชนมีสุขอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

 1. สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น การส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์เด็กวันเรียน  เช่น ค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ  ส่งเสริมการรักการอ่านด้วยคลังความรู้ตำบลส่งเสริมให้มีสภาเยาวชน  และการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยและการสร้างจิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิ่น
 2. สร้างเครือข่ายระบบเศรษฐกิจและสร้างเสริมความปลอดภัยในการจราจร เช่น  การสร้างพร้อมปรับปรุงถนนสายหลัก  สายรอง  สร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำและสะพานเชื่อมรอยต่อคลองส่งน้ำให้ไปมาสะดวก  ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย  ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการปรับปรุงและส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในการจราจร
 3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะด้วยการรีไซเคิลและธนาคารขยะ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  คลองสวยน้ำใส  และการรักษาระบบนิเวศน์ในลำคลองให้มีคุณภาพที่ดี
 4. สนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรม  โดยการสนับสนุนการอนุรักษ์สร้างสรรค์ค่านิยมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ทะนุบำรุงด้านการศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีความรักหวงแหนในคุณค่า  ความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 5. การบริหารงานท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการที่ดี ซื่อสัตย์โปร่งในจริงใจ  และสามารถตรวจสอบได้  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การทำงานเป็นทีม  การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  ให้มีใจพร้อมรับใช้ประชาชน
 6. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการพึ่งพาตนเองของประชาชน ด้วยการสนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ  ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างเครือข่ายทางการตลาด  และการรวมกลุ่มช่วยเหลือกับในท้องถิ่น  การส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและการพึ่งพาตนเอง
 7. ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะให้เป็นไปอย่างมีระบบ การปรับปรุงลานร้านค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน  ส่งเสริมร้านค้าปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคคลด้านสุขภาพ  ได้แก่  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพ  การป้องกันปัญหาโรคติดต่อต่างๆ  ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด  และทุกกลุ่มวัย  จัดรถบริการฉุกเฉิน
 8. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสนับสนุนศูนย์ อปพร.  สายตรวจชุมชน  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สถานีตำรวจ  และหน่วยงานอื่นๆ  เฝ้าระวังความปลอดภัยในจุดเสี่ยงด้วยระบบกล้องวงจรปิด  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนให้มีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 9. สร้างพลังด้านกีฬาและป้องกันปัญหายาเสพติด ด้วยการสนับสนุนการจัดการด้านการกีฬา  การส่งเสริมการออกกำลังกาย  การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็ก  เยาวชน  วัยรุ่น  การรวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                     เป้าหมายเพื่อการพัฒนา

 1. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 2. 2. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการให้บริการ
 3. มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและระบบนิเวศที่สมบูรณ์
 4. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกด้านเป็นไปอย่างถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 6. 6. ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
 7. มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกสุขลักษณะ
 8. ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 9. ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด           
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน